CHP Hatay Büyükşehir, CHP İskenderun Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mutlu, CHP İskenderun Belediye Meclis Gurubu adına İskenderun Belediye Başkanlığı’nda görevli ilgili kişi ya da kişiler ile önceki dönem görevli kişi ya da kişiler hakkında biri; “idari Yargı Kararını Uygulamamak Suretiyle Görevi Kötüye kullanmak” iddiasıyla,

Bir diğeri ise; “09.06.2020 tarihinde İskenderun İlçe Belediye Meclisi’nin gündemine alınan “2019 Yılı Bütçe Gelir – Gider Hesapları Denetim Raporu” içeriğinde belirlenen usulsüzlükler ile ilgili /sorumlu kişilerin işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılması amacıyla haklarında kamu davası açılması talebiyle” ilgili olmak üzere iki farklı konu hakkında İskenderun Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu.

 

Bugün CHP İskenderun Parti Binasında düzenlenen Basın toplantısında söz konusu suç duyuruları ile ilgili kamuoyuna bilgilendiren CHP Hatay Büyükşehir, CHP İskenderun Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mutlu, her iki farklı konularla alakalı suç duyurusu ile ile alakalı olarak Cumhuriyet savcılığına ifade verdiğini de belirtti.

İşte CHP Hatay Büyükşehir, CHP İskenderun Meclis Üyesi ve CHP Grup Başkan Vekili Ali Mutlu’nun Suç Duyurusunda bulunduğu konularla alakalı şikayet dilekçeleri.

 

ŞİKAYET DİLEKÇESİ;1

 

İSKENDERUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA

MÜŞTEKİ                      ALİ MUTLU

1: İskenderun Belediye Meclis Üyesi, İskenderun/H ATA Y

ŞİKAYE’I OLUNAN: İskenderun Belediye Başkanlığı ve ilgili kişi ya da kişiler.

SUÇ VE S. TARİHİ i iari Yargı Kararını Uygulamamak Suretiyle Görevi Kötüye

Kullanmak / 09.06.2020

AÇIKLAMALAR İskenderun Belediyesi’ nin 09.06.2020 tarihinde yapılan Meclis toplantısının tarafımı/a tebliğ edilen gündem maddelerinde 26. Sırada yazılan ve ancak toplantı esnasında 22. Madde olarak görüşülerek karara bağlanmış olan;

“Mülkiyeti Belediyen i/. Ait Aşkarbeyli mıntıkası 6371 parselin yaklaşık 18.426 m2 alanı Gençlik ve Spor II Mildi..lüğü’ ne tahsis edilmesi konusunda karar alınması ve alınan karar ile ilgili sözleşme ve protokol imzalamak maksadı ile Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı’ ya yetki verilmesi ile ilgili Destek Hizmetler Müdürlüğü teklifi’ oy çokluğu ile kabul

edilmiştir.

Ancak, kararda bahsi geçen ve üzerinde tasarruf hakkı kullanılan, İskenderun Aşkarbeyli mıntıkası 6371 parsel ile ilgili, halihazırda Hatay 1. İdare Mahkemesi’ nin 2020/188 Esas sayılı dosyasından verilmiş, YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI mevcut olup; hukuken Belediye Meclisinin söz konusu parsel ile ilgili tasarrufta bulunma yetkisi

bulunmamaktadır.

Zira. Yürütmenin durdurulması kararları, sonuç itibariyle, iptal kararları ile aynı sonucu doğurmakta olup: dav o m reddedilmesinin dahi hukuki duruma hiçbir etkisinin bulunmadığı, yerleşik Danıştay kararları ile sabit durumdadır. Bu nedenlerle; İdari Yargı Kararını Uygulamayarak fasarrulta bulunan yetkililer hakkında soruşturma başlatılarak, haklarında

kamu davası açılması erekmektedir. Şöyle ki;

Anayasa’ mı/m 1.38. Ma.İdesinde; “Yasama, yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bı: organlar ve idare mahkeme kararlarını hiçbir surette değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” Hükmü yer almaktadır.

5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’ nun 257. Maddesinde ise; “(1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya KAMUNUN ZARARINA neden olan ya da kişilere haksız menfaat sağlayan kamu görevli d. ıltı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kanunda ayrıca .ç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerini yapmakta ihmal ve ya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya KAMUNUN ZARARINA NEDEN OLAN ya da kişilere haksız bir manfaat sağlayan kamu görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cc. ulandırılır.” Hükmü yer almaktadır.

Bu hükümler bağlamındı. İdare; idari yargı yerince verilen yürütmenin durdurulması kararını uygulamaktan.’idari tasarrufu ve onun sonucu olan işlemleri durdurmak ve bu tasarruf ve işlemlerin tesisinden w arasından önceki hukuki durumun yürürlüğünü sağlamak zorundadır. Aksi tutum ve davranış ise fCK anlamında suç teşkil etmekte olup; kanımızca İskenderun Belediye Meclisinin 09.06.2020 tarihinde yapılan oturumunda. AKP Grubunun oy çokluğu ile kabul edilen yukarıda \ azılı kararı ile kanunda yazılı suç oluşmuş durumdadır.

Hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiş olmasına rağmen, 6371 parsel ile ilgili 09.06.2020 tarih ve 37 sayılı Belediye Meclis kararı ile Hatay 1. İdare Mahkemesi’ nin 2020/188 Esas sayılı dosyasından verilen YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARINA AYKIRI DAVRANARAK SUÇ İŞLEYEN kişi yada kişiler hakkında soruşturma başlatılması ve haklarında kamu davasının açılması maksadıyla işbu şikayeti yapma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ DELİLLER                  ; İskenderun Belediye Meclisi’nin 09.06.2020 tarih ve 37 sayılı

kararı, 1 lata) 1. İdare Mahkemesi’ nin 2020/188 Esas sayılı dosyası, Danıştay Kararları ve ilgili sair yasal deliler.

HUKUKİ NEDENLER              : TCK, İYUK, Danıştay Kararları ve ilgili sair yasal mevzuat.

SONUÇ YE İSTEM : 2 ukarıda arz ve izah edilen nedenler ile re’sen tespit olunacak diğer nedenler çerçevesinde; ilgili kişi/kişiler hakkında işledikleri suçlardan kamu davası açılmasını

saygıyla talep etmekteyiz.

Müşteki

CHP İskenderun Belediye Meclis Grup Başkanvekili – Grup Adına ALİ MUTLU

 

 

ŞİKAYET DİLEKÇESİ 2;

 

İSKENDERUN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’ NA

MÜŞTEKİ        :   ALİ MUTLU

(CHP İskenderun Belediye Meclis Grup Başkanvekili – Grup Adına)

İskenderun/H AT AY

ŞİKAYET

OLUNAN         :   İskenderun Belediye Başkanlığı’ nda görevli ilgili kişi ya da kişiler ile önceki

dönem görevli kişi yada kişiler.

KONU              :   09.06.2020 tarihinde İskenderun İlçe Belediye Meclisi’ nin gündemine alman

“2019 Yılı Bütçe Gelir – Gider Hesapları Denetim Raporu” içeriğinde belirlenen usulsüzlükler ile ilgili /sorumlu kişilerin işledikleri suçlardan dolayı cezalandırılması amacıyla haklarında kamu davası açılması talebimizden ibarettir.

OLAYLAR : İskenderun Belediyesi’ nin 09.06.2020 tarihinde yapılan Meclis toplantısında, 2019 Yılına ait Denetim Raporu Meclis’e sunulmuştur. Söz konusu raporda, tarafımızca birçok eksiklik ve usulsüzlük tespit edilmiş olup; bu usulsüzlüklerin araştırılarak, sorumlu ve yetkili kişiler hakkında suç duyurusunda bulunma gerekliliği hasıl olmuştur. Şöyle ki;

Öncelikle işbu dilekçemiz ekinde, Denetim Raporu içerisinde mevcut bir kısım mal alımına yönelik fatura bilgileri Sayın Makamınıza sunulmaktadır. Raporda dikkati çeken, 2019 yılının ilk 3 aylık bölümünde, ( Yerel seçimlerin hemen öncesine denk gelen 3 aylık süreç ) Belediye’ nin Makine İkmal Müdürlüğü’ nün uhdesinde bulunan araçlarla ilgili bakım, onarım ve parça değişimi gibi giderlerin 653.563,1 1-TL olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Buna karşın 2019 yılının geriye kalan ve incelemeye tabi tutulan 9 aylık döneminde ise, aynı gider kalemleri için. 788.377.1 1-TL harcandığı tespit edilmiştir.

Rapor içerisinde ve işbu dilekçemiz ekindeki 2019 yılı Bütçe Gelir-Gider Hesapları incelendiğinde: 2019 yılının ilk 3 aylık periyodunda, her araç hemen hemen her ay servis bakımına gitmiş olup; 3 aylık bakım maliyetinin 175.245,19-TL olduğu görülecektir.

Ayrıca. 2019 yılı içerisinde yapılan mal ve hizmet alınılan incelendiğinde;

-Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ nün,

-Kültür Müdürlüğü’ nün,

-Ulaşım Müdürlüğü’ nün doğrudan temin yolu ile yapmış olduğu mal alanlarında, yerel firmalardan çok daha ucuza temin edilebilecek olan malların, genellikle Gaziantep ilindeki firmalardan, çok daha pahalıya alınmış olduğu ve bu suretle, 5018 sayılı kanunun 71.maddesine göre kamu kaynaklarının doğru değerlendirilmediği, kamu malının israfına yol açıldığı açıkça görülecektir.

6360 Sayılı Yasa’ nin 17/2 maddesi ve 5939 Sayılı Yasa’ nin 1/1-b maddesi uyarınca; “Belediyelerin sporu teşvik etmek amacıyla yapacakları nakdi yardım, bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden Belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde 12’ sini geçemez.” Şeklindedir. 2018 yılında İskenderun Belediyesi’ne vergi gelirlerinden tahakkuk eden miktar ve 2019 yılında İskenderun Spor Kulübüne ödenen nakdi yardım bedeli incelendiğinde binde 12 oranının üzerine çıkıldığı görülmüştür.

Dolayısıyla, işbu dilekçemizde belirtmiş olduğumuz, usulsüzlüklerden sorumlu kişilerin tespiti ile haklarında soruşturma yapılması ve neticeten haklarında kamu davası açılmasını talep etme zorunluluğu doğmuştur.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ile re’sen tespit olunacak diğer nedenler çerçevesinde; şu an görevde olan kişi/ler ile önceki dönemde görevli olup görevi son bulmuş olan kişi/ler hakkında işledikleri suçlardan kamu davası açılmasını saygıyla talep etmekteyiz.

Müşteki

CHP İskenderun Belediye Meclis Grup Başkanvekili – Grup Adına ALİ MUTLU